tennisheader2.jpg
{youtube}CUvFeyGxaaU{/youtube}

 

TC

Privacy Policy

 Privacy is een belangrijk thema voor TC Thille. Deze Privacy Policy verschaft u meer informatie over de types persoonlijke gegevens die we inzamelen als u deze site gebruikt en / of pagina’s ervan (de ‘Site’). Deze principes zijn van toepassing op persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam, adres, e-mail of andere contactdetails die u levert door de Site te gebruiken of die we opvragen.


· Bij het bezoeken van de site en voor de meeste functies dient u geen persoonlijke gegevens op te geven. 

· TC Thille kan niet-persoonlijke identificatiegegevens inzamelen die uw browser beschikbaar maakt telkens u een website bezoekt, zoals het Internet Protocol adres, het type browser, de browsertaal, de datum en het tijdstip van uw bezoek. We gebruiken deze gegevens om het gedrag van de gebruikers beter te begrijpen en ons aanbod te verbeteren.

· Als wij persoonlijke gegevens inzamelen of u vragen deze te leveren, zoals bij het inschrijven voor een dienst aangeboden op de site, zullen we het gebruik en de verwerking van deze gegevens beperken tot het doeleinde waarvoor deze geleverd zijn of het doeleinde dat wij vermelden bij het inzamelen van de gegevens. Verder kunnen de gegevens verkregen via deze site verwerkt worden door TC Thille voor doeleinden als business prospectie en de promotie van producten of diensten. Als we de gegevens wensen te gebruiken voor andere doeleinden, zullen we u hierover informeren. 

· Bij uw eerste bezoek aan de site wordt een cookie verstuurd naar uw computer die uw browser op een unieke manier identificeert. Een “cookie” is een bestandje dat naar uw computer wordt gestuurd als u een website bezoekt. We gebruiken cookies om de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren en om beter te begrijpen hoe mensen onze sites gebruiken. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verstuurd. Sommige features of diensten op de site werken misschien niet naar behoren zonder cookies.

· We kunnen ingezamelde gegevens delen, zoals gebruikerstrends of het aantal gebruikers die een bepaald deel van de site hebben bezocht. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens.

· We delen geen persoonlijke gegevens, in welke vorm ook, met andere bedrijven of individuen, zonder uw uitdrukkelijke instemming, zoals voorgeschreven door de wet of, indien dit onderworpen is aan een overeenkomst die de partijen verplicht om dergelijke data te verwerken, enkel op onze instructies, in overeenstemming met deze Privacy Policy, en met gepaste maatregelen voor vertrouwelijkheid en veiligheid. Als u geregistreerd bent met een account, kunnen we de gegevens delen met alle diensten en verdelers en partners, voor zover dit nodig is, om u een vlekkeloze ervaring te bieden en de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren.

· U geeft ons de toestemming om persoonlijke gegevens ingezameld op onze site op te slaan en te verwerken in ieder land waar TC Thille of onze host providers faciliteiten hebben. Door deze site te gebruiken, stemt u in met de transfer en het beschikbaar stellen van uw gegevens tussen deze faciliteiten, met een eventuele grensoverschrijdende transfer van uw gegevens. 

· We nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongemachtigde toegang of wijziging, publicatie of vernietiging. Verder beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot het TC Thille bestuur dat deze gegevens nodig heeft om op uw verzoeken in te gaan of om ons aanbod te leveren.

· In overeenstemming met de Belgische wet op gegevensbescherming hebt u het recht te weten welke persoonlijke gegevens verwerkt zijn en bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Bepaalde diensten op de site kunnen evenwel niet geleverd worden zonder uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen en indien nodig deze te laten verbeteren.

 

TC

Privacyverklaring bij lid worden TC Thille

In deze privacyverklaring willen we alle bij TC Thille aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten, personen die belangstelling tonen in onze federatiewerking en de verwerkte leden van AFT i.f.v. de klassementsberekening informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC Thille houdt zich in alle geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR)

Dit brengt met zich mee dat:

* wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
* de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
* wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TC Thille zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens ons aangereikt via uw lokale tennisclub, rechtstreeks of via AFT. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Tennisclub TC Thille
Dokter Roelenslaan 3 - 8810 Lichtervelde 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 0478/54.69.95

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door TC Thille verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

* Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (wettelijke verplichting);
* Het verzekeren van de leden voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting);
* Het informeren over en uitnodigen voor het Vlaamse tennis- en padelaanbod op uw maat (wettelijke verplichting);
* Het organiseren van officiële competities, opleiding van begeleiders en andere activiteiten (wettelijke verplichting);
* Het registreren van de competitieresultaten en het berekenen van klassement en/of ranking van de leden (gerechtvaardigd belang);
* Het detecteren en opvolgen van talenten (gerechtvaardigd belang);
* Het organiseren van de sportieve opleiding en voorbereiding (gerechtvaardigd belang);
* Het uitvoeren van marktonderzoek en statistieken i.f.v. het toekomstig sportbeleid (wettelijke verplichting);
* Het bekomen van erkenning en subsidiëring door de Vlaamse overheid (wettelijke verplichting).

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:

* Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting);
* Telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, foto, video en URL (mits toestemming rechtstreeks of via uw club);
* Tennis- en padelgegevens: competitie- en/of testresultaten, klassement en rankings, tennishandicap R of VE, inschrijvingen, clubaansluitingen en transfers (gerechtvaardigd belang);
* Financiële gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers, … (gerechtvaardigd belang);
* Bij officiële trainers en officials: sportspecifieke diploma’s en prestaties en VOTAS-ID (wettelijke verplichting). 

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij discussie zullen redelijke inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifiëren.

TC Thille houdt zich eveneens het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

* leden-, competitie- en terreinreservatie-administratie (Tennis Vlaanderen);
* tennislessen & -stages (tennisschool en/of individuele trainers van Tennis Vlaanderen);
* terreinreservaties (Tennis Vlaanderen);
* sportongevallenverzekering (Verzekeraar Ethias);
* nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);
* bestellingen en betalingen (bestelplatform);
* internetomgeving (webhosting).

Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvb. Sport Vlaanderen, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliancy van de betreffende instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Teneinde onze sport in het algemeen en onze competities in het bijzonder te kunnen vormgeven, worden de sportieve gegevens van uw lidmaatschap (competitieresultaten, klassement, …) inclusief naam en geboortedatum (om voldoende onderscheidend te kunnen zijn), en de noodzakelijke contactgegevens, in een besloten database ter beschikking gesteld aan een beperkte interne groep gemandateerden(via paswoord) en ten behoeve van de tennisgemeenschap (ouders, grootouders, vakpers, …) op de website (dit laatste weliswaar zonder contactgegevens).

Van de officiële trainers, officials, interclubverantwoordelijken en -kapiteins en de club- en federatiebestuurders worden eveneens de specifieke functies en de contactgegevens in deze besloten database en de webomgeving ter beschikking gesteld.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

* Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
* Encryptie van de persoonsgegevens, Firewall en Patchbeheer;
* Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
* Alle personen die namens Tennis Vlaanderen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven;
* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Bewaartermijn

TC Thille bewaart de persoonsgegevens i.f.v. een rechtvaardige klassementsberekening in de toekomst en i.f.v. intern beleidsmatig marktonderzoek en statistieken. De contactgegevens (email en telefoon) worden weliswaar niet langer dan 5 jaar tennis- of padelinactiviteit bewaard.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kan dit regelen via uw persoonlijke webpagina (spelersdashboard) op onze website www.tennisvlaanderen.be (uw lidnummer en paswoord worden u via email toegezonden of kunnen opnieuw opgevraagd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking. Let wel: uw email en telefoon zijn nodig voor het inschrijven voor competities.

U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van uw vraag zal door ons getoetst worden aan onderhavige privacyverklaring en aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijziging privacy statement

TC Thille kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018


dumolyn   anca  groepdgb  gheysen   Artex

 

  lichtervelde    signz         sima           Logo ve tor

 

Zandstraat .:.  8810 Lichtervelde
___________________________________

info@tcthille.be

Graag een update van je favorite club? Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

 


slider figure